ASOCIACE, SVAZY, CECHY A SDRUŽENÍ

stavebnictví a reality on line

odrážka

ASOCIACE, SVAZY, CECHY A SDRUŽENÍASOCIACE, SVAZY, CECHY A SDRUŽENÍ


e-mail ASOCIACE ODBORNÝCH VELKOOBCHODŮ OBORŮ PLYN - VODA - TOPENÍ - VZDUCHOTECHNIKA - sdružuje velkoobchody v uvedených oborech.


e-mail CECH LEŠENÍ, o.s. - občanské sdružení poskytovatelů služeb v oboru lešení a podpěrných konstrukcí.


e-mail CECH OBKLADAČŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. - otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky působící v obkladačském oboru. Podílí se na organizování řady soutěží pro učně a dospělé, podporuje uvádění novinek na českém stavebním trhu jak v oblasti obkladů a dlažeb, tak i v oblasti stavební chemie. Poradenství v oboru.


e-mail CECH PODLAHÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. - otevřená profesní organizace pro všechny právnické a podnikající fyzické osoby v podlahářském oboru. Cech sdružuje pouze realizační firmy na dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahy, textilní podlahy, povlakové podlahy ( PVC, lino atd.), průmyslové podlahy ( lité, stěrky z pryskyřic, betonové). Podílí na organizování soutěží pro učně a dospělé, podporuje uvádění podlahářských novinek na českém stavebním trhu a svojí činností se snaží vybudovat si důstojný společenský respekt. Spolupracuje s učilišti. Garantuje veřejnosti odbornou způsobilost svých členů. Odborné poradenství.


e-mail ČESKÁ ASOCIACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ - sdružuje více než 50 subjektů, výrobců hutního materiálu, obchodníků s ocelí, stavebních firem a společností, zabývajících se spojováním, svařováním a dělením ocelových konstrukcí, povrchovou ochranou a firmy, specializované na manipulační techniku, montáž, software a podobně.


e-mail ELEKTROTECHNICKÝ SVAZ ČESKÝ - dobrovolná zájmová organizace a zároveň jako živnostenské společenstvo s celorepublikovou působností. Sdružuje na základě dobrovolnosti a společných zájmů fyzické a právnické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí. Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.


e-mail ELEKTROTECHNICKÉ ŽIVNOSTENSKÉ SPOLEČENSTVO - sdružuje na základě dobrovolnosti podnikatele pracující v oboru elektro, kteří hodlají řádně provozovat svoji živnost podle zákonných předpisů a pravidel poctivého podnikání. Společenstvo bude dbát na řádnou kvalifikaci a vzdělávání svých členů jakož i na kvalitu jejich produkce s cílem udržovat elektrotechnickou živnost na co nejlepší odborné úrovni v regionu v němž společenstvo působí.


e-mail OBEC ARCHITEKTŮ - nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Byla založena v r. 1990 podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů a je právnickou osobou. Navazuje na tradici spolků architektů z prvního období československé republiky 1918 - 1938 a je přímým právním nástupcem pozdějšího Svazu architektů, jehož činnost byla ukončena v r. 1989.


e-mail SDRUŽENÍ ZPRACOVATELŮ ZPĚNOVATELNÉHO POLYSTYRÉNU ČR. - je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS (pěnový nebo expandovaný polystyren dále jen EPS), propagovat výrobky a aplikace z EPS, podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS, podporovat používání výrobků z EPS, a tím se podílet na úsporách energie. Členy sdružení jsou výrobci suroviny (expandovatelného polystyrenu), výrobci aplikací z EPS (pěnového, expandovaného polystyrenu) a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení je také členem EUMEPS, evropského sdružení výrobců EPS.


e-mail SILIS - SILIKÁTOVÝ SVAZ - byl založen jako zájmové sdružení a je registrován podle zákona 83/90 Sb. o sdružování občanů. Může plnit i funkci živnostenského společenstva podle zákona č. 301/92 Sb. o Hospodářské komoře čR. Cílem činnosti svazu v souladu se schválenými stanovami je zejména účinně napomáhat k vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj výrobních oborů silikátového průmyslu a hájit společné zájmy svých členů i jejich zájmy individuální, pokud nejsou v rozporu se společnými.


e-mail SDRUŽENÍ POŽÁRNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ - nezisková organizace, zaregistrována u Ministerstvem vnitra, vznikla na základě zákona o sdružování občanů. Hlavním posláním sdružení je napomáhat vzdělanosti příslušníků a pracovníků záchranných služeb.


e-mail SDRUŽENÍ VÝROBCŮ PLASTOVÝCH OKEN - vzniklo v roce 1995 jako profesní organizace významných českých producentů plastových oken a dveří. Základními předpoklady členství jsou dlouhodobá zkušenost s výrobou v dané oblasti, špičková výrobní technologie, dodržování interně přijatých zásad kvality plastových oken, které je kontrolováno nezávislou osobou, a solidnost firmy, dovolující společné přebírání záruk. Počátkem roku 2001 bylo sdružení zaregistrováno jako právnická osoba. Hlavním důvodem této transformace bylo jednoznačné určení nositele odpovědnosti za nadstandardní záruky, které nabízejí svým zákazníkům jednotlivé firmy v rámci svého členství v SVPO. Ve vztahu k veřejnosti jsou hlavními cíly sdružení prosazování kvality v nabídkách na českém trhu, podporované tvorbou a dodržováním profesních zásad, nezaujatá informovanost zákazníků a solidnost při obchodních jednáních, správa Garančního fondu, umožňujícího jednotlivým členským firmám poskytovat nadstandardní záruky, korektně vedená osvěta vlastností plastových oken a jejich společná propagace, záruka bezplatné likvidace plastových oken po uplynutí doby jejich životnosti.


e-mail SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ - je zájmovým sdružením podnikatelských subjektů z oblasti stavebnictví. Jeho členy jsou dodavatelé staveb, výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, projekční, inženýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních firem, které se podílejí na investiční výstavbě. V současné době má Svaz 1128 členů, kteří reprezentují více než tři čtvrtiny stavebních kapacit České republiky. Spolupracujícími, případně kolektivními členy Svazu jsou odborná společenstva, jako Sdružení pro výstavbu silnic, Sdružení pro infrastrukturu železnic, Sdružení výrobců betonových stavebních dílců, Svaz výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska, Silikátový svaz, Sdružení obchodníků se stavebními materiály, Sdružení výrobců plastových oken a dveří a další. Posláním Svazu je hájit zájmy členů a odvětví s cílem zlepšovat podmínky pro podnikání, a ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování, aby členské firmy mohly včas reagovat ve svých podnikatelských záměrech. Svaz je členem Evropské federace Svazu stavebního průmyslu se sídlem v Bruselu (FIEC), spolupracuje s partnerskými podnikatelskými svazy v jiných zemích.


©Copyright MR 1999-2013   TOPlist