ZÁKONY


e-mail Zákony ČR ON LINE - komplexní systém právních informací obsahující zákony a jejich úplná znění. Program pro off-line i on-line práci se zákony. Každý den aktuální nové zákony. Legislativa EU, Vzory smluv a podání, Mezinárodní smlouvy, Výběr z legislativy. E-shop. Provozuje: Arnet On Line,a.s.


e-mail Sbírka předpisů ČR. - volně přístupné částky a předpisy vydané ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv za poslední 4 týdny. Jako placenou službu obsahují kompletní archiv předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 (do 1992 jen platné, od 1993 všechny). Součástí archivu jsou i všechna tzv. "aktualizovaná" znění předpisů se zapracovanými novelami. Do archivu byly zařazeny i předpisy vydávané ve Finančním zpravodaji a Cenovém věstníku. Provozuje TORI SOFT, s.r.o.


e-mail Zákony - zákony potřebné pro podnikatele (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce, Živnostenský zákon, Zákon o daních z příjmů, aj.) a související se stavebnictvím (Stavební zákon, Katastrální zákon aj.). Server BUSINESS CENTER.CZ.


Stavební zákon (Zákon o územním plánování a stavebním řádu). - zákon č. 183/2006 Sb. Přehledné znění Stavebního zákona. Server BUSINESS CENTER.CZ.


Katastrální zákon - zákon č. 344/1992 Sb. Server BUSINESS CENTER.CZ.


Zákon o požární ochraně. - zákon č. 133/1985 Sb. Server BUSINESS CENTER.CZ.


NORMY


e-mail ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ - (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem..


e-mail HRAZDIL JIŘÍ, ING. - NORMY.BIZ - normy - online prodej norem a technické literatury. Normy jsou hierarchický uspořádané po třídách. Možnost vyhledávání norem, s řazením podle nejrozmanitějších kritérií.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist