ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY

stavebnictví a reality on line

odrážka

ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY


Firmy a společnosti provádějící inženýrskou činnost, projekty, rozpočty, architektonické a urbanistické studie, studie využitelnosti objektů, expertizy a odborné posudky stavebního stavu, průmyslových, energetických a ekologických staveb a komerčních objektů. Projekty technologických zařízení, energetických zařízení, inženýrských, dopravních a komerčních staveb.


volba regionuARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - INFORMAČNÍ SERVERY


e-mail ARCHITEKTI V ČESKÉ REPUBLICE - architekti, ateliéry, nabídky práce ...


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - PRAHA


e-mail 3E PRAHA ENGINEERING, a.s. - projektová a inženýrská činnost ve vztahu na investiční výstavbu, především v oblasti energetiky, průmyslové a občanské výstavby. Projektová příprava, inženýring a řízení realizace občanských staveb. Prodej a následná podpora architektonicko-stavařských programových systémů a prodej a podpora systémů se strojírenskou orientací.


e-mail A.C.S.W., s.r.o. - projekce ocelových konstrukcí také v modelech 3D, případně i zajištění výrobní dokumentace.


e-mail ARCHIDEA, s.r.o. - projekty, architektonické a urbanistické studie, studie využitelnosti objektů, expertizy a odborné posudky stavebního stavu, návrhy interiérů a expozic. Zajištění vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí.


e-mail ATELIÉR VŠEHRDOVA 19, s.r.o. - projekty pro rekonstrukce historických objektů i novostaveb.


e-mail BOCHŇÁK MIROSLAV, AKAD. ARCH. - ATELIÉR BOCHŇÁK - projekty továren, domů, vil, interiérů obytných i veřejných, zahradní architektura. Urbanistické studie, rekonstrukce, výstavy, expozice. Ilustrace, obrazy, volná grafika, vitráže, scénické stavby, návrhy kostýmů, zaměření.


e-mail ČERMÁK JIŘÍ - autorizované stavební rozpočty.


e-mail ČERNOHORSKÝ ALEŠ - AHPROJEKT - zpracovávání kompletních projektů pozemních staveb. Projekty zpracovává v rozsahu: návrh stavby - architektonická studie, projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby, projekt skutečného provedení stavby (zpracovává se po dokončení stavby v případě že v jejím průběhu došlo ke stavebním změnám oproti projektu pro stavební povolení - projekt se předkládá kolaudační komisi). Vizualizace (trojrozměrný model), perspektivy, axonometrie a film daného objektu.


e-mail DOMINT, a.s. - komplexní projektová a inženýrská činnost, předprojektová příprava staveb, stavební management, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, návrhy a projekty interiérů, dodávky interiérů na klíč, zajištění dodávky nábytku a vypracování návrhu, realitní činnost.


e-mail HELIKA, a.s. - komplexní služby v oblasti investiční výstavby. Projektanti a inženýrské služby: Architektonická tvorba. Kompletní předprojektová a projektová příprava výstavby. Projektování pozemních staveb. Projektování dopravních staveb. Inženýrské činnosti ve výstavbě. Konstrukční statika. Rozpočty a časové plány. Řízení realizace staveb: technická pomoc investorům při přípravě staveb, autorské dozory a technické dozory investora, řízení realizace staveb včetně jejich uvedení do provozu. Příprava provozních řádů a manuálů.


e-mail HOZMAN OLDŘICH AKAD.ARCH. - STUDIO ARC - autorské projekty nízkoenergetických a ekologických budov, návrhy interiérů, design nábytku. Zabývá se celostní architekturou, projekty trvale udržitelných staveb. Vychází ze znalostí principů feng-shui, geomantie a sakrální geometrie.


e-mail HEJNALOVÁ JANA, ING. - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR - autorizovaný inspektor v rámci zkráceného stavebního řízení vydá po kontrole projektové dokumentace a příslušných zákonem stanovených potřebných dokladů certifikát, který nahrazuje stavební povolení. Pro vydání certifikátu je nutné, aby stavebník byl na stavbu řádně připraven podle ustanovení nového Stavebního zákona. Znamená to zejména pravomocné územní řízení, vyřízení všech námitek k projektové dokumentaci a doložení všech náležitosti.


e-mail HNILIČKA - CÍSLER - ARCHITEKTI - architekti a projektanti. Architektonická kancelář zpracovává investiční rozvahy, koncepční skicy, návrh stavby, projekty, obstarává územní rozhodnutí a stavební povolení, tendrovou a prováděcí dokumentaci a stavební dozor.


e-mail HOREJŠ KAMIL, ING. - KAHO ENGINEERING - projekty elektroinstalací: vnitřní elektroinstalace, kabelové rozvody nn i vn, trafostanice, venkovní osvětlení, slaboproudé rozvody, Kompletní projekty: spolupráce architekta, stavebního projektanta specialisty, topenáře, zdravotechnika, specialisty elekro, měření a regulace a další.


e-mail IKA PRAHA CZ, s.r.o. - projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví - studie k investičním záměrům; vypracování projektové dokumentace k územnímu, stavebnímu řízení včetně projednání a obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení; studie a projekty interiérů; autorský dozor projektanta a technický dozor investora.


e-mail INTAST, s.r.o. - projekční a inženýrská činnost, oceňování nemovitostí, pasportizace budov, domů a objektů, opravy panelových budov, požární bezpečnost staveb.


e-mail IZBING - ARCHITEKTURA A PROJEKTOVÁNÍ - architektonické studie, projekty, stavební dozor, jednání s úřady, expertní posudky, poradenství.


e-mail JOBI, s.r.o. - projekční, poradenská a inženýrská činnost v oboru tepelné energetiky. Orientuje se na moderní ekologické způsoby výroby tepelné a elektrické energie (kogenerace).


e-mail K4, s.r.o. - služby v oblasti architektury, projektového inženýrství a řízení staveb.


e-mail K-DESIGN, s.r.o. - architektonická řešení větších dopravních objektů, návrhy jednotných firemních stylů objektů, návrhy rodinných domů a rezidencí, návrhy rekonstrukcí a přístaveb.


e-mail KALOUS JOSEF, ING. - autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, technická zařízení - projekce ve výstavbě. Zpracování projektových návrhů nových zdrojů tepla, otopných soustav a rekonstrukcí ÚT, pro účely stavebního řízení a pro realizaci.


e-mail KIWI INVESTMENT & COLSUNTING, s.r.o. - projektování pozemních staveb a technického zařízení budov, inženýrská a konzultační činnost.Příprava a organizace investičního záměru. Ekonomika staveb a jejich posouzení.


e-mail KŘIVKA - ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ - plný rozsah předprojektové a projektové přípravy staveb. Rodinné domky, samostatné garáže, nástavby na panelové domy, individuální návrhy rodinných vil, nebytové stavby.


e-mail KRAUS PŘEMYSL, ING. - PK MODEL - výroba architektonických modelů, výroba dílů pomocí 3D tiskárny.


e-mail KUBÍČEK MILAN - ROZPOČTY STAVEB - propočty finančních nákladů stavebních objektů, rozpočty stavebních objektů v cenách ÚRS Praha, Porings Praha, nebo Sazebníku S 850. Rozpočty stavebních objektů pomocí sazeb přímých nákladů. Výkazy výměr a soupisy prací pro ocenění v nabídkovém řízení. Posuzování nabídkových cen dodavatelských stavebních firem. Individuální kalkulace nových cen stavebních konstrukcí a prací.


e-mail KUBÁT MARTIN, ING. - zpracování projektové dokumentace - především rodinných domů, či jiných nízkorozpočtových staveb, např. malé administrativní budovy, technickohospodářské stavby, rekonstrukce a přístavby stávajících objektů. Zaměřování stávajících objektů, 3D vizualizace.


e-mail KULÍK MILAN, ING. - managemet stavebních nákladů, rozpočty staveb, cenové poradenství ve stavebnictví. Služby pro investory, projektanty, dodavatele.


e-mail KYLAR LUBOMÍR, ING. - projekční ateliér zabývající se komplexní projekční činností ve stavebnictví. Zpracovává studie, projekty pro stavební povolení/ohlášení, statické a jiné odborné posudky, vykonává dohledy a inženýring.


e-mail LLENTAB, s.r.o. - specializuje se na projekci a montáže lehkých ocelových hal, opláštění střechy a opláštění stěn. Působení po celé ČR a Slovensku, zastoupení v Brně, Ostravě a Jindřichově Hradci.


e-mail MANSFELD IDC, s.r.o. - projektování budov bytových i nebytových, pro komerční využití, pro zdravotnictví. Pomoc investorům a developerům ohodnocovat pozemky v rámci předprojektové činosti.


e-mail MARTIŠEK - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR - architektonické studie, projekty staveb, urbanismus, územní plány, atypické interiery, územní a stavební řízení, autorské a stavební dozory až po kolaudaci, zajištění realizace stavby manažerským způsobem. Počítačová vizualizace.


e-mail MICHÁLEK TOMÁŠ, MGR. - nabízí celý rozsah architektonických služeb od konzultace a návrhu, přes projekt všech stupňů stavebního řízení, až po realizaci na klíč.


e-mail MILDORFOVÁ JAROSLAVA, ING. - architektonické studie, projekty pro stavební povolení, projekty pro provedení stavby, kompletní projekty, vizualizace projektů, inženýrská činnost.


e-mail PAZ, ING. ARCH. - kompletní architektonická činnost - od studie k realizaci - novostavby, rekonstrukce, interiéry, nábytek.


e-mail POLÁNSKÝ MIROSLAV - STAVEBNÍ ROZPOČTY A KALKULACE - nabízí kvalitní zpracování stavebních rozpočtů, kalkulace, soupisy provedených prací, fakturace stavebních prací.


e-mail PONTEX, s.r.o. - projektová, inženýrská, konzultační činnost a diagnostika v oboru mostů, inženýrských a dopravních staveb.


e-mail PRAGOPROJEKT, a.s. - studie a projekty všech typů pozemních staveb, mostů a tunelů, silnic, dálnic, městských komunikací, řešení dopravní infrastruktury měst, obcí a regionů, přepočty únosností a diagnostika mostů, konzultační a poradenská činnost v oboru mostní problematiky, krajinářské vyhodnocení, posudky a dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), ekologické audity, geotechnika (inženýrská geologie), poradenstsví a konzultace.


e-mail PRAŽSKÁ STAVEBNĚ INŽENÝRSKÁ, s.r.o. - inženýrská činnost, poradenství, služby a technické dozory pro investory.


e-mail PRODESI, v.o.s. - všechny stupně projektové dokumentace, projekty specializovaných profesí, projekt management, odborné posudky a měření, inženýring, poradenská činnost, zastupování investora, realitní činnost, návrhy interiérů, urbanismus, design, fyzické modely, 3D vizualizace.


e-mail PUDIS, a.s. - projektový ústav dopravních a inženýrských staveb. Podílela na přípravě a realizaci významných investic, hlavně v oborech dopravních staveb a systémů, městských komunikací, mostů, tunelů a inženýrských sítí, inženýrsko-geologických a geotechnických průzkumů a dokumentací hodnocení vlivu na životní prostředí (E.I.A.).


e-mail PSDS, s.r.o. - Projekční a statická kancelář. Provádíme statické posudky a výpočty pro všechny typy konstrukcí a staveb.


e-mail RÁŽ JIŘÍ - CRA CENTROTHERM - projekty a vývoj dynamických soustav, termostatické ventily jinak, diagnostika a náprava funkce vytápění, renovace panelových domů, nové algoritmy a vývoj software.


e-mail REMIN, spol s r.o. - architektonické studie, projekce, stavebně technická a ekonomická příprava staveb, řízení a kontrola staveb, technický dozor investora.


e-mail RUTNER VLASTIMIL - zpracování projektové dokumentace elektro. Montážní práce elektro.


e-mail SPOJPROJEKT PRAHA, a.s. - projekty a inženýrská činnost v oboru přenosových zařízení, dálkových kabelů a místních sítí, telefonních ústředen, strukturované kabeláže, radiových spojů, televizních a rozhlasových vysílačů, radiotelefonů.


e-mail STATIKON SOLUTIONS, s.r.o. - zpracování projektů statiky, statických posudků a výpočtů pro veřejný i soukromý sektor. Specializace na statiku pozemních staveb, tj. na bytové domy, administrativní budovy, občanské a průmyslové stavby.


e-mail VACKOVÁ ALENA - INTERIÉRY - návrhy interiérů, byty na míru, barevné řešení, dekorace, osvětlení, možnost atypických řešení. Individuální přístup architekta od návrhu až po konečnou realizaci. Spolupráce s mnoha výrobci a dodavateli nábytku, světel, textilií apod. Cenově dostupné služby.


e-mail ZIKA JAROSLAV - PROZI PROJEKT - projekty individuální a typové zejména rodinných domů od staveb cihlových až po dřevostavby. Na projektech se podílejí zkušení autorizovaní odborníci v oblasti stavebnictví s dlouholetou praxí.


e-mail ŽALSKÝ PETR, ING. - statické návrhy, projekty, výpočty a statické posudky bytových, občanských a průmyslových staveb. Statika pozemních staveb. Statik s autorizací.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - STŘEDOČESKÝ KRAJ


e-mail HLADKÝ JAROMÍR - INŽENYRING A PROJEKCE - zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení. Inženýrská činnost. Rozpočty a kalkulce. Stavební poradenství a konzultace.


e-mail INPROSTAV SLANÝ, s.r.o. - projektování staveb, inženýrská činnost. Kompletní novostavby a rekonstrukce rodinných domů i jiných objektů.


e-mail KOUBA INTERIER, s.r.o. - navrhuje a realizuje bytové i nebytové interiéry přímo na míru.


e-mail ZELNÍČEK RENÉ - PRO MODEL - výroba architektonických a urbanistických modelů.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail 2A AGROATELIER, s.r.o. - projekční a inženýrská činnost staveb vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, malých vodních nádrží a rybníků, malých vodních elektráren, rekultivací a sanací skládek, administrativních, provozních a výrobních budov, rodinných domů, včetně rekonstrukcí. Výpočty pásem hygienické ochrany stájí a chovů, staveb propanového a propan-butanového hospodářství. Projekční práce a inženýrská činnost u pozemkových úprav.


e-mail PIIS, s.r.o. - projektová dokumentace, stavební a inženýrská činnost, technický dozor investora, energetický audit. Kompletní dodávky staveb se zaměřením na tepelnou techniku objektů. Vytápění, rozvody tepla, vzduchotechnika, větrání a chlazení, elektroinstalace, osvětlení, měření a regulace.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


e-mail DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o. - projektování dopravních staveb, inženýrská a konzultační činnost.


e-mail HOFMAN JAN - MOSTY HOFMAN - autorizované inženýrství pro mostní stavby a konstrukce. Prohlídková, dokumentační a revizní činnost všech druhů mostních objektů a umělých staveb. Zákonné běžné a hlavní mostní prohlídky - tvorba mostního listu, kompletní pasportizace, fotodokumentace, návrhy opatření k dalšímu režimu správy a řešení problémů a oprav. Mostní evidenční systém HF-MES - poskytuje ZDARMA při předání vyhotovené dokumentace z mostních prohlídek. Dále poskytuje Krizový management, Stanovení zatížitelnosti a vypracování statického výpočtu, Znalecké posudky mostních objektů


e-mail MERIDIN, s.r.o. - komplexní předprojektová příprava staveb, projektování, inženýrská činnost ve výstavbě.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - LIBERECKÝ KRAJ


e-mail BALDA VLADIMÍR, ING. ARCH. - komplexní služby architekta, projekty pozemních staveb, návrhy interiérů a zahrad, design.


e-mail HILPERT MARTIN, ING. ARCH. - architektonické ateliéry v Liberci a v Benecku. Všechny stupně projektových dokumentací pozemních staveb i návrhů interiérů. Od konzultace a poradenství při výběru pozemku po prováděcí dokumentaci stavby. Ekologické a nízkoenergetické domy.


e-mail JAKL PETR, ING. ARCH. - územní plány, architektura, projekty, památková péče, inženýring.


e-mail PATRNÝ ARCHITEKT, v.o.s. - architektonická kancelář. Projekty rodinných domků, bytových a občanských staveb. Návrhy a realizace interierů, projekty a realizace rekonstrukcí památkových objektů.


e-mail SCHNEIDER PAVEL, ING. - AQUAKLIMAX - projekty vodohospodářských staveb (studní, septiků, čov, kanalizací, vodovodů, malých vodních nádrží, úprav vodních toků,...), inženýrské služby, manipulační a provozní řády, poradenské a konzultační služby ve vodním hospodářství a stavebnictví.


e-mail STAVOKLIMA, v.o.s. - projektování, výroba, dodávka, montáž, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - ÚSTECKÝ KRAJ


e-mail BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE, a.s. - projektová, inženýrská, konzultační a poradenská činnost v oboru průmyslové, občanské, dopravní, vodohospodářské a ekologické stavby, skládkování průmyslových a komunálních odpadů. Dokumentace, posudky a hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, statické posudky, báňské posudky. Zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení, výběrová řízení, stavební dozor v průběhu stavby.


e-mail DRAXLOVÁ ŠÁRKA, ING. - projektování, rekonstrukce starších objektů, poradenství při odstraňování vlhkosti v objektech. Soudní znalec ustanovený krajským soudem v Ústí nad Labem. Zjišťuje vady na stavbách.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - KARLOVARSKÝ KRAJ


e-mail KV ENGINEERING, s.r.o. - projektování staveb, vodohospodářských objektů, komunikací, inženýrská činnost.


e-mail LUPÍŠEK ALEXANDR, ING. - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ - zpracování projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí pro bytovou a občanskou výstavbu a průmyslové stavby. Spolupráce při navrhování malých vodních elektráren. Projektovou dokumentace komplexně včetně všech profesí.


e-mail VOPATOVÁ PAVLA - PV-INŽENÝRING - projektování staveb, vodohospodářských objektů, komunikací, inženýrská činnost.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - PLZEŇSKÝ KRAJ


e-mail DRÁŽIL PAVEL - VDSTEEL - zpracování výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce a opláštění průmyslových budov. Statika ocelových konstrukcí. Výroba a montáž OK.


e-mail ELIÁŠEK KAREL, ING. - statika a projekce staveb. Novostavby, rekonstrukce, zakládání staveb. Konstrukce železobetonové, ocelové, dřevěné, zděné, plastové, kombinované. Haly, obytné a rodinné domy, stavby pozemní, vodohospodářské, průmyslové. Autorský dozor, stavební technický dozor investora.


e-mail  PRŮMYSLOVÝ PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. - působí v oblasti komplexního zajištění výstavby průmyslových, energetických a ekologických staveb a komerčních objektů. Projekty technologických zařízení, energetických zařízení, inženýrských, dopravních a komerčních staveb. Dodavatelská a inženýrská činnost, územní a stavební řízení, logistické studie, energetické studie, rozvahy a bilance, ekonomika provozů. Stavební posudky, OK a statické posudky OK, halové objekty. Práce požárního specialisty, požární posouzení. Konzultace a poradenství v průmyslových oborech.


e-mail UHLÍŘ MARTIN - PASIVTECH - nabízí projekci, rozpočty a výstavbu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb na klíč.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - JIHOČESKÝ KRAJ


e-mail PROGES, s.r.o. - projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví: návrhy a studie staveb, veškerá předběžná projednání na příslušných úřadech, zajištění vydání stavebního povolení, statické výpočty, rozpočty staveb, autorský a technický dozor. Speciální nabídka: ocelové a dřevěné haly (návrh, realizační a výrobní dokumentace), dopravní stavby (veškeré komunikace a zpevněné plochy).


e-mail STAVOKLIMA, v.o.s. - projektování, výroba, dodávka, montáž, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.


e-mail ŠIMEK FILIP - ROZPOČTY STAVEB - sestavení položkových výkazů výměr dle PD, kontrolních a slepých rozpočtů. Podpora při realizaci stavby – průběžné soupisy provedených prací dle skutečnosti. Specializace na stavební část a komunikace.


e-mail WAY PROJECT, s.r.o. - projektování dopravních staveb, inženýrská činnost v oboru dopravních staveb, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění podkladů pro výběrové řízení, odborný, stavební a technický dozor staveb.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - VYSOČINA


e-mail G SERVIS CZ, s.r.o. - projekční kancelář. Katalog rodinných domků on-line, nebo tištěný.


e-mail JUŘENA JIŘÍ - PROFEL - projekty, revize a montáže elektro. Výroba elektrických rozváděčů NN, výroba a servis kompenzačních rozvaděčů, měření elektrických sítí.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail ARKAL, s.r.o. - architektonická kancelář působící v oblasti obytných, občanských a dopravních staveb. Vše od studie po realizační dokumentaci, včetně kompletní inženýrské činnosti. Znalecká činnost v oboru oceňování nemovitostí a stavebnictví. Provádí také zpracování počítačových 3D modelů, včetně fotorealistické vizualizace.


e-mail ARKO - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, s.r.o. - projekty staveb občanských, administrativních, technologické celky energetické - kotelny (teplovodní, horkovodní středotlaké parní), trafostanice, technologie základnových stanic pro spol. Eurotel a Radiomobil ap.


e-mail JANÁČ MICHAL, ING. A JADRNÍČEK JAN, ING. - MALÉ DOMY - projekty moderních, nízkoenergetických a pasivních rodinných domů, interiérů, zateplení a výměny oken pro programy zelená úsporám a nový panel, 3D vizualizace. Nabízí projekční služby architekta, designéra, projektanta. Zajišťování stavebního povolení včetně inženýrské činnosti a stavebního dozoru. Dále nabízí: projekty bytových domů, řadových domů, průmyslových objektů, architektonické studie, developerské projekty, typové projekty (studie) atd.


e-mail MAVA, s.r.o. - kompletní dodávky gastronomických provozů, profesionálních kuchyní hotelů, nemocnic, restaurací, škol, atd. Poradenství, projekce, prodej, montáže, servis.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail BELANÍK JOSEF - BEL MODEL - výroba architektonických modelů exteriérů.


e-mail DISCOVER CZECH, s.r.o. - zaměření stávajícího stavu, dokumentace skutečného provedení stavby, překreslování stávajících papírových výkresů do elektronické podoby.


e-mail ENERGOPROJEKTA PŘEROV, s.r.o. - projekční a inženýrská činnost pro vyřízení územního rozhodnutí a stavební povolení. Jedná se především o zdroje tepla, výměníkové a oběhové stanice, tepelné napaječe, směšovací a redukční stanice, všechny druhy inženýrských sítí - vodovody, kanalizace, plynovody, doprovodné přeložky inženýrských sítí, dopravní stavby a pozemní stavby všeho druhu, administrativní a průmyslové budovy, čistírny odpadních vod.


e-mail GROHMANN PAVEL, ING. - služby převážně v oblasti statického zajištění a posouzení stavu objektů. Spolupráce na projektech rekonstrukcí a novostaveb (konstrukční části projektové dokumentace), včetně zajištění autorského a stavebního dozoru. V součinnosti s dalšími projektanty poskytuje kompletní projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost v projektové i realizační části výstavby.


e-mail IDOP OLOMOUC, a.s. - projekční, inženýrská a dodavatelská organizace. Projekty z oborů - zdravotnictví, strojírenství a elektrotechnika, technologie skladových systémů, hutní provozy, slévárny, kovárny, automatizované výrobní systémy, energetika, vodní hospodářství, technologie zemědělských výrob, potravinářské technologie, sociální a občanská výstavba, stravovací zařízení, inženýrské sítě a rozvody, technologie, rekonstrukce historických objektů.


e-mail IP SYSTEM, a.s. - zabývá se projekcí, statickými výpočty, vývojem a dodávkami (realizací) železobetonových montovaných konstrukcí. Haly, supermarkety, autosalóny, bytové domy, administrativa, hromadné garáže, zemědělské objekty.

e-mail JANKA RADEK, ING. - autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb. Projekční kancelář se zaměřením na železobetonové konstrukce. Software pro statické výpočty a kreslení železobetonových konstrukcí.


e-mail JANÍK MICHAL, ING. - statické výpočty, posudky, výkresová dokumentace. Podle norem ČSN,DIN,EC. Autorizovaný inženýr.


e-mail MR DESIGN CZ, s.r.o. - architektonické návrhy a projektování v oblasti bytových a občanských staveb. Návrhy interiérů. Dodávky staveb.


e-mail POEL, s.r.o. - zabývá se projekční, inženýrskou a developerskou činností, realizací staveb a bytovou výstavbou v celém rozsahu prací.


e-mail PROJEKČNÍ ATELIER ZUZI, s.r.o. - projektování rodinných a bytových domů, staveb občanské vybavenosti, administrativních staveb, drobných provozoven, rekonstrukcí, navrhování (design) interiérů, redesign, restyling, HOMESTAGING.


e-mail STAVOKLIMA, v.o.s. - projektování, výroba, dodávka, montáž, vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.


e-mail VÝSTAVBA A-Z OSTRAVA, konsorcium - komplexní projekty staveb občanských, bytových (rodinné a obytné domy, prodejny, řeznictví, restaurace, kanceláře, provozovny, dílny a.p.), včetně interiérů a návrhu počítačových sítí, průmyslových, energetických, ekologických, zdravotnických, lázeňské objekty, bazény, stravovací zařízení včetně technologie. Novostavby, rekonstrukce, vestavby.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - ZLÍNSKÝ KRAJe-mail ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV, a.s. - investorská příprava a činnost, projekce a dodávka. Zaměření na klimatizované a čisté prostory - elektrotechnický průmysl, farmacie, optika, jemná mechanika, výroba zdravotnické techniky, zdravotnictví, občanská výstavba.


e-mail MIČKAL MOJMÍR, ING. - ATELIÉR UNIAT - projekční práce od studie po realizační dokumentaci, projekty interierů včetně realizace, návrhy systémů centrálního vysavání, inženýrská činnost.


e-mail B-PROJEKTING, s.r.o. - investorská činnost, projektování (průmyslové i občanské stavby), dodavatelská a obchodní činnost. Dále společnost zajišťuje poradenskou, konzultační a překladatelskou činnost. Také veškeré služby spojené s dovozem strojů a zařízení zejména pro účely investiční výstavby a tržní oceňování nemovitostí.


ARCHITEKTI, PROJEKTY, ROZPOČTY - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail ABRAS PROJEKTOVÝ ATELIÉR, s.r.o. - projekty staveb občanské a bytové výstavby, inženýrských sítí, zemědělských a průmyslových staveb, plynových kotelen. Projekty technického vybavení staveb. Zpracování urbanistických a architektonických studií a investičních záměrů, projektové dokumentace pro územní, stavební nebo prováděcí řízení, inženýrská, poradenská a konzultační činnost, odborné posudky, oceňování staveb. Zpracování rozpočtů staveb. Veřejné soutěže na výběr dodavatele.


e-mail ARCHSTUDIO, s.r.o. - atelier se převážně zabývá výstavní tvorbou v oblasti komerčních veletrhů a výstav. Dokumentace je zpracována na PC s 3D vizualizacemi včetně technické dokumentace.


e-mail COMLUX, s.r.o. - světelně technické projekty a studie, elektrotechnické projekty a řízení osvětlení. Světelně technický ateliér zajišťující studie, projekty a měření osvětlovacích soustav, export a import kvalitní světelné techniky renomovaných evropských výrobců a jejich aplikaci v průmyslových, občanských a veřejných objektech.


e-mail DOMIA ART, s.r.o. - projektový a inženýrský atelier zaměřený na projekty pozemních a inženýrských staveb, architektonické a urbanistické studie, inženýrskou činnost, techniku prostředí staveb, rozpočtové práce, expertní činnost (EIA) a energetický audit.


e-mail DOMINT, a.s. - komplexní projektová a inženýrská činnost, předprojektová příprava staveb, stavební management, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, návrhy a projekty interiérů, dodávky interiérů na klíč, zajištění dodávky nábytku a vypracování návrhu, realitní činnost.


e-mail HP CONSULT, s.r.o. - všechny stupně projektové dokumentace, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, realizační dokumentace. Kompletní inženýrská činnost. Specializace: technická zařízení budov, inženýrské sítě a vodohospodářská díla.


e-mail K4, s.r.o. - služby v oblasti architektury, projektového inženýrství a řízení staveb.


e-mail KOVOPROJEKTA BRNO, a. s. - komplexní služby pro dodávky investičních celků v oblastech: strojírenství vč. stroj. metalurgie, automobilový, textilní, papírenský a chemický průmysl, energetika vč. nukleární, petrochemie a prům. zpracování ropy, čistírny a úpravny vod, spalovny odpadů. Zpracování studií realizovatelnosti (Feasibility Studies); EIA (hluk, emise, imise, prašnost aj.). Projektové činnosti: - řízení projektů, návrh stavby, dokumentace pro územní i stavební řízení vč. projednání, realizační projekty, logistika, dozor při výstavbě, komplexní zkoušky, zkušební provoz, uvedení do provozu.


e-mail OKF, s.r.o - projekce ocelových konstrukcí a fasád (vč. speciálních skleněných fasád).


e-mail PAM ARCH, s.r.o. - projekty pro stavby průmyslové, skladové, výrobní, administrativní, rekonstrukce stávajících provozů a budov, novostavby, domy bytové i pro individuální bydlení, piloty a mikropiloty, speciální zakládání...


e-mail S&S PROJEKT, v.o.s. - veškeré výkony spojené s přípravou, navrhováním, projektováním a zajišťováním realizace stavby v oboru pozemní stavby, včetně obstarání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení, spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli, spolupráce při provádění stavby, stavebně- technické a statické posouzení objektů.


e-mail STISPROJEKT, s.r.o. - projektování a architektura pozemní stavby, specializace památkově chráněné objekty.


e-mail SUDOP BRNO, s.r.o. - zajišťuje projektové práce, inženýrské služby a poradenství. Dopravní stavby - komplexní zpracování přípravné a projektové dokumentace staveb (železniční spodek a svršek, silnice, zpevněné plochy, mosty, tunely, podchody, nadchody, opěrné a zárubní zdi, pozemní stavby, sdělovací zařízení vč. telefonních ústředen a kabelových rozvodů, zabezpečovací zařízení, silnoproudé rozvody, trakční vedení celostátních, předměstských a regionálních tratí), projednání všech druhů dokumentací, zajištění expertiz a odborných konzultací, zpracování vlečkových plánů a provozních řádů vleček. Dále zajištuje geodetické práce.


e-mail ŠKORNIČKA MARTIN, ING. - zpracování projektové dokumentace staveb včetně architektonické studie a výkazu výměr. Stavební dozor (technický dozor investora). Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veškeré inženýrské služby související s realizací Vašeho investičního záměru, (např. zpracování podkladů k výběrovému řízení, návrhy a projednání smluv s Vašimi dodavateli, výběr dodavatele,kontrola čerpání rozpočtu stavby, příprava podkladů ke kolaudaci). Organizování reklamačních jednání včetně kontroly odstraňování vad v záruční době. Vyřizování územního a stavebního povolení, zajištění kolaudace stavby. Poradenství v oblasti ekologického vytápění zejména pomocí tepelných čerpadel IVT a to včetně zajištění montáže autorizovanou firmou.


e-mail ŠUGL JAN, ING. ARCH. - architektonické návrhy a kompletní projektová dokumentace staveb pro územní rozhodnutí a stavební povolení vč. projednání s úřady, autorský dozor a související služby, poradenská činnost.


e-mail TZBMONT, s.r.o. - konzultace, návrhy a projekty plochých i šikmých střech, teras a střešních zahrad, vč. jejich úprav a sanací. Montáže technických zařízení budov, instalace rozvodů vody, topení, plynu a kanalizace. Hydroizolace spodních staveb, řešení všech typů fasád (zateplení, větrané fasády atd.), dodatečného zateplení všech obalových konstrukcí objektu, opatření omezujících pronikání radonu z podloží. Dále provádí: kompletní tepelně-technické posouzení objektů, posouzení skladeb a kritických detailů (šíření tepla a vlhkosti konstrukcí), výpočet tepelných ztrát objektů (obálková metoda i jednotlivé místnosti), výpočty letní a zimní tepelné stability kritické místnosti objektu,výpočet poklesu dotykové teploty podlah, výpočtové ověření účinnosti větraných vzduchových vrstev v konstrukcích, atd.


e-mail UNIPROJEKT, s.r.o. - projektování staveb - projektová dokumentace pro stavební povolení, studie, vizualizace 3D, animace, cenové rozpočty. Zajištění realizace staveb - zajištění stavebního povolení, pomoc při výběru dodavatele, autorský popř. stavební dozor. Realitní kancelář - prodej a pronájem nemovitostí.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist