GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE

stavebnictví a reality on line

odrážka

GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE



GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - INFORMAČNÍ SERVERY


e-mail  GEODÉZIE ČS, a.s. - mapy a atlasy, mapy na zakázku, geodata, pro polygrafickou činnost pro geoinformační systémy, Geobáze®.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - PRAHA


e-mail AREA G.K., s.r.o. - zaměření staveb ke kolaudaci (včetně potvrzení IMIP), geometrické plány - rozdělování a obnovování pozemků, vytyčení vlastnických hranic, vklad (zápis) pozemků a staveb do Katastru nemovitostí, odborné konzultace z Katastru nemovitostí, znalecké odhady nemovitostí, výpis z Katastru nemovitostí, právní servis a poradenství, zaměření projektových podkladů.


e-mail BROKEŠ - ZÁZVORKA, ZEMĚMĚŘIČSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o. - poskytuje ‘irokou nabídku zeměměřičských služeb, jako je vyhotovení geometrických plánů, vytyčení vlastnické hranice, vý‘kopisné a polohopisné určení budovy, budování bodových polí a vytyčovacích sítí a pod.


e-mail DOBEŠ PAVEL, ING. - GEODETICKÉ PRÁCE - geometrické plány pro: zaměření stavby ke kolaudaci, hypotéce, poji‘tění, parcelace - rozdělení pozemků, věcná břemena. Vytyčení hranic pozemku. Vytyčení staveb v terénu. Vyhotovení vytyčovacích výkresů staveb. Zaměření v‘ech inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a vý‘kopisu pro architekty. Zaměření stávajícího stavu objektu. Digitální účelové mapy. Pasporty komunikací. Zhotovení GIS. technické mapy měst a obcí. Výstup - DGN, DWG, DXF a papír. Úřední autorizace v‘ech prací. Poradenství v oboru zdarma. Systém slev a výhod pro v‘echny.


e-mail ČERNÝ MARTIN, ING. - specializuje se na geodetické zaměřeni skutečného stavu objektů - stavební zaměření, zejména památkově chráněných objektů. Rozměřování výstavních stánků pro potřeby výstavnictví, poskytuje i geodetický servis pro filmování (dodávání 3D souřadnic požadovaných objektů). Má úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Nevyhotovuje geometrické plány!


e-mail EUROGV, s.r.o. - služby v oboru geodézie. Geodetické a fotogrammetrické práce - stavební zaměření budov, pasportizace objektů, tachymetrické plány, zaměření skutečného provedení staveb, digitalizace map a plánů, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, letecké snímkování, tvorba ortofotomap, měření deformací a posunů objektů, přesná měření ve strojírenství a stavebnictví, zaměřování potrubních systémů a technologií elektráren, chemických a strojírenských provozů, nepřístupných svahů a lomů.


e-mail GECOM, s.r.o. - speciální měřické práce vysoké přesnosti a v obtížných podmínkách. Měření pro zakládání objektů dokumentace a vyhodnocení skutečného procedení včetně statistického hodnocení, rovinnosti vodorovných i svislých konstrukcí, podklady pro projekci a stavební připravennost oplá‘tění budov. Měření pro rektifikace konstrukcí a dopravních drah. Dal‘í speciální práce.


e-mail GEFOS, a.s. - člen skupiny VODNÍ STAVBY BOHEMIA. Zabezpečuje komplexní služby v oboru geodézie a fotogrammetrie s celorepublikovou působností. Společnost působí současně jako výhradní zástupce ‘výcarské firmy Leica Geosystems. Zaji‘ťuje dovoz, prodej a servis geodetických a fotogrammetrických přístrojů, systémů GPS, měřících přístrojů a pomůcek pro stavebnictví této společnosti.


e-mail GEODET, s.r.o. - vyhotovení geodetických podkladů pro výstavbu, pro GIS/LIS, práce v podrobném polohovém bodovém poli, zeměměřické činnosti pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru, ověřování výsledků zeměměřických činností, důlní měřictví.


e-mail GEODÉZIE ENGINEERING, s.r.o. - zabývá se zejména zeměměřičskou činností a činnostmi souvisejícími v celém rozsahu, s výjimkou fotogrammetrie. Provádí zejména náročné geodetické práce v oblasti investiční výstavby, tvorbu digitálních účelových map, vytváření územně lokalizovaných informačních systémů, náročné práce v oblasti katastru nemovitostí s vyhotovením podkladů pro majetkoprávní vyrovnání, prohlá‘ení k bytům, měření poklesů a deformací, speciální geodetické práce apod.


e-mail GEOMAP, s.r.o. - tvorba map pro projekty stavebních objektů a inženýrských sítí, mapy závodu, vytyčování staveb v terénu, zaměření skutečného provedení stavby, vč. zpracování kompletní dokumentace, budování nových a doplňování stávajících polohových bodových polí, vyhledávání inženýrských sítí detektorem a jejich zaměření, sledování sedání a kontrola svislosti staveb. Geometrické plány pro dělení pozemků, zaměření nové stavby vč. liniových staveb (silnic, vodních toků aj.). Vytyčování hranic pozemků, zji‘ťování vlastnických vztahů.


e-mail GEOTECH, s.r.o. - kompletní servis na katastrálním úřadu, geometrické plány, výpočty ploch, vytyčení vlastnických hranic. Zaměření polohopisu a vý‘kopisu pro architektonické studie, zaměření stávajícího stavu objektu, tvorba účelových map, vytyčovací práce, fotogrammetrické práce, zaměření fasád budov metodou pozemní FGM. Geodetické práce pro potřeby památkové péče, geologického a geofyzikálního průzkumu, ekologických studií. Vyhledání, zaměření a zákres inženýrských sítí, měření deformací, výpočty kubatur, nivelační práce, proměření jeřábových drah.


e-mail GISAT, s.r.o. - první soukromá firma v ČR v oboru družicového dálkového průzkumu Země. Vytváření družicových obrazových map, tématických map o krajinném krytu a digitálního vý‘kového modelu. Přehled družicových dat, které jsou na světovém trhu spolu s jejich kompletní nabídkou.


e-mail MINKS - GEO, s.r.o. - pozemkové úpravy, činnost odpovědného geodeta, polohopisné a vý‘kopisné měření, zaměření skutečného stavu objektů, geodetické+kartografické práce pro stavbu a projekt. Inženýrská geodesie (vytyčení inženýrských děl, měření jeřábových drah, deformací a posunů, dokumentace budov). Geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, základní mapy závodů, sídli‘ť a železnic. Práce v bodovém poli, digitální mapové podklady, účelové mapování.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - STŘEDOČESKÝ KRAJ


e-mail ČECH LUBOMÍR, ING. - GEODETICKÉ PRÁCE - geometrické plány a vytyčování hranic pozemků na ‘pičkové úrovni v okrese Kolín a Kutná Hora. Široká paleta ostatních geodetických prací. Odborné rady.


e-mail PROGEKA, v.o.s. - ve‘keré geodetické práce v katastru nemovitostí, práce s GPS, geodetické práce ve stavebnictví, měření jeřábových drah, služby spojené s informačním programem MISYS.


e-mail STŘEDOČESKÁ GEODÉZIE, s.r.o. - provádí vytyčení vlastnických hranic pozemků, geometrické plány, vý‘kopisné a polohopisné zaměření, vytyčení staveb a GZSPS inženýrských sítí.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail GEOVAP, s.r.o. - komplexní služby v oboru geodézie - inženýrská, majetkoprávní, důlní, družicová geodézie, pokročilé zpracování grafických dat pro informační systémy, velkoformátové skenování, fotogrametrie, systémová integrace GIS: analýza, návrh realizace, podpora.


e-mail SMALL, s.r.o. - vytyčení vlastnických hranic, geometrické plány, měření sedání a deformací objektů.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


e-mail GEOLES, s.r.o. - geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, mapové podklady pro stavební projekty, vytyčení staveb, dokumentace skutečného provedení staveb.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - LIBERECKÝ KRAJ


e-mail ČESKÁ GEODETICKÁ, s.r.o. - nabízí ve‘keré geodetické práce, vytyčení nebo ověření hranic pozemků, zaměření staveb, garáží, rodinných domů, hal, věcných břemen, obnova mezníků, zaměření inženýrských sítí, vý‘kopisy a polohopisy pro stavební projekty, parcelace pozemků, ověření poloh plotů, stromů apod. při sousedských sporech, posudky v oboru geodezie pro soudy....


e-mail GRK, s.r.o. - Geodetická činnost - geometrické plány na zaměření staveb, věcných břemen, rozdělení pozemků, vytyčení pozemků, zaměření vodovodních, elektrických, plynových přípojek, vý‘kopisy a polohopisy....



GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - ÚSTECKÝ KRAJ


e-mail GEOS, GEODETICKÉ SLUŽBY, v.o.s - provádění pozemkových úprav vč. zpracovaní místních územních systémů ekologické stability, projektů a vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení pro opravu, obnovu a výstavbu polních cest a vodotečí. Vyhotovení geometrických plánů, technických map měst a sídelních jednotek, mapových podkladů rozsáhlých území pro rekultivace v pánevních oblastech severních Čech včetně agregace podélných a příčných profilů a výpočtů kubatur a kresby proměn krajiny v axonometrických a perspektivních pohledech.


e-mail LUŇÁK MILAN - GEODETICKÉ PRÁCE - geometrické plány, vytyčování pozemků, vý‘kopis, polohopis, zaměřování přípojek inženýrských sítí a ve‘keré geodetické práce v okrese ale i mimo okres.


e-mail SASOVÁ JANA, ING. - GEODETICKÉ SLUŽBY - poradenství v oboru katastru nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic pozemků, dokumentace skutečného provedení staveb, tvorba mapových podkladů pro projektovou činnost.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - KARLOVARSKÝ KRAJ



GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - PLZEŇSKÝ KRAJ


e-mail GEODETICKÁ KANCELÁŘ v.o.s. - zabývá se geodetickou činností v katastru nemovitostí (vytyčování vlastnických hranic, zaměřování staveb, vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků, atd.), pracemi v bodových polích, vyhotovením podkladů pro projekty pozemkových úprav, projektováním pozemkových úprav, vektorizováním rastrové kresby, prodejem a instalací mapového informačního systému MISYS včetně naplnění daty a jejich aktualizací.


e-mail GEOPLAN PLZEŇ - zaměřování skutečného provedení staveb v digitální formě (Telecom, JČP, JČE, atd.), zaměřování podkladů pro projekt, polohopisné a vý‘kopisné plány, funkce odpovědného geodeta na stavbách, geometrické plány.


e-mail KÖNIG MICHAL - nabízí služby v oblasti zeměměřických prací pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu.


e-mail PROGEKA, v.o.s. - ve‘keré geodetické práce v katastru nemovitostí, práce s GPS, geodetické práce ve stavebnictví, měření jeřábových drah, služby spojené s informačním programem MISYS.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - JIHOČESKÝ KRAJ


e-mail HROMÁDKA MILAN, ING. - GEODETICKÁ KANCELÁŘ - geometrické plány ke kolaudacím staveb, hypotékám, kupním smlouvám, restitucím apod., vytýčení vlastnických hranic pozemků, polohopisné a vý‘kopisné podklady pro projektování, práce odpovědného geodeta, zaměřování inženýrských sítí.


e-mail KMÍNEK MARTIN, ING. - GEODETICKÉ PRÁCE - vyhotovování geometrických plánů novostaveb a věcných břemen inženýrských sítí, zaměření novostavby do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky bez zvlá‘tních rychlostních příplatků. Kompletní geodetický servis během výstavby (zaměření polohopisu a vý‘kopisu pro projekt, vytýčení stavby, podklady pro kolaudační řízení, tj. zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán pro zápis budovy do katastru).


e-mail SEDLÁČEK PETR, ING. - GEODÉZIE JIH - vyhotoví pro Vás veąkeré geodetické měření včetně plánů a protokolů. Specializace se na lokality Třeboň - Třeboňsko, Soběslav - Soběslavsko, Veselí nad Luľnicí, Tábor - Táborsko, Jindřichův Hradec – Jindřichohradecko, Českobudějovicko. Geodetická měření dále provádíme po celé ČR.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - VYSOČINA KRAJ


e-mail GEODING, s.r.o. - vyměřování pozemků - geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, zaměřování staveb, účelové mapy, geodetické podklady pro projekty, dokumentace staveb, zaměřování inženýrských sítí, technické mapy měst a obcí, distribuce jednoduchých geodetických prohlížeček digitálních dat a rastrů s možností připojení databází.


e-mail GEONOVA, s.r.o. - geodetické práce, geometrické plány, vytyčování pozemků a staveb, inženýrská geodézie, mapové podklady, zaměření skutečného provedení staveb, body GNSSS. Pořadatel výstavy ZAHRADA v Havlíčkově Brodě.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail GEOMETRA OPAVA, s.r.o. - mapování, digitální modely terénu, výkony inženýrské geodézie, digitalizace mapových podkladů, tvorba lokalizačních dat práce v katastru nemovitostí.


e-mail VITÁSEK JOSEF - firma se zabývá předev‘ím zaměřením jeřábových drah, měřením regálových zakládačů a geometrie pojezdových kol. Po celé ČR.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail GEPROIS, s.r.o. - inženýrská geodézie, výkon funkce odpovědného geodeta, zaměřování skutečného provedení staveb a inženýrských sítí, přesná měření tunelů, sedání, absolutní deformační měření s grafickým vyhodnocením, výpočty kubatur, geodetické měření profilů vodních toků, mapování podvodních prostor (jezer, nádrží, aj.), fotogrammetrie, digitální účelové mapy, digitální mapy závodů a měst, mapové podklady pro projekci, zaměření pro GIS (pro závody, správce sítí, státní správu), geometrické plány a vytyčování vlastnických hranic pozemků.


e-mail JANÁK VÁCLAV ING. - geometrické plány - zaměření staveb, rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene, vytyčení hranice pozemku a geometrický plán, polohopisné a vý‘kopisné plány - pro projektování stavby, zaměření skutečného stavu - liniové stavby, stavby inženýrské sítě, vytyčení stavebního objektu a staveni‘tě, měření posunu a deformací, podzemní a nadzemní vedení.



GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - ZLÍNSKÝ KRAJ


e-mail MRŮZEK JIŘÍ, ING. - GEOMAN - polohopisné a vý‘kopisné měření, účelové mapování, základní mapy závodů, sídli‘ť, železnic apod., tvorba digitálních mapových podkladů. Inženýrská geodézie – vytyčení inženýrských děl, měření jeřábových drah, měření deformací a posunů, zaměřování fasád, geodetická a kartografická práce pro stavbu a projekt, zaměření skutečného stavu objektů, činnost odpovědného geodeta, práce v katastru nemovitostí – geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, práce v bodových polích, pozemkové úpravy, poradenství.


GEODÉZIE, GEODETICKÉ PRÁCE - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail BRKL LEOŠ, ING. - Geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí a výstavby - vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, zaměření podkladů pro projektovou činnost, skutečného provedení staveb a inženýrských sítí.


e-mail GB GEODÉZIE, s.r.o. - geometrické plány pro různé účely. Geodetické práce pro pozemkové úpravy, zaměření skutečného stavu v terénu, vodní toky. Digitalizace katastrální mapy. Technické mapy měst, základní mapy závodů. Mapové podklady pro projekci staveb. Součinnost při přípravě a realizaci staveb, zaměření skutečného provedení stavby. Digitální modely terénu. Měření deformací a přetvoření terénu, kalibrace velkokapacitních nádrží. Práce v polohových a vý‘kových bodových polích. Technická, přesná a velmi přesná nivelace. Družicová geodézie (GPS).


e-mail GEODIS BRNO, s.r.o. - přímé měření v terénu, GPS, skenování a zpracování naskenovaného obrazu, práce s rastrovými daty, zpracování mapových podkladů pro projektování, zaměřování skutečného provedení staveb a komplexní zpracování dokumentace inženýrských sítí, tvorba nových a doplňování stávajících polohových bodových polí, zaměřování změn v katastru nemovitostí, vyhotovování orientačních plánů měst a obcí pro městské úřady.


e-mail GEOPARTNER s.r.o. - geodetická kancelář. Vyhotovení geometrických plánů, vytýčení pozemků, podklady pro projekty, vý‘kopis a polohopis a dal‘í práce moderní geodetické kanceláře. Měření radonu na pozemcích za účelem získaní stav. povolení. Koupelnové studio dle katalogového vybavení.


e-mail SIROTEK JAN, ING., MBA - BLOM CZECH REPUBLIC - geodetické práce, letecké snímkování a zpracování ortofotomap, pozemní a letecké laserové skenování (laserscanning), zaměřování staveb, mapování, DTM/DSM, skenování a vektorové mapování 2D a 3D, fotogrammetrie, 3D modely měst, inženýrská činnost, GIS, vizualizace, solární studie.





©Copyright MR 1999-2013   TOPlist