GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ

stavebnictví a reality on line

odrážka

GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍGEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - INFORMAČNÍ SERVERY


e-mail ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA - informační portál ČGS. Posláním České geologické služby (pův. Českého geologického ústavu), je výkon státní geologické služby v České republice. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - PRAHA


e-mail AQUATEST, a.s. - konzultačně - inženýrská firma v oborech geologie, vodní hospodářství a ochrana životního prostředí. Zpracování geologických auditů, analýzy rizik, hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (EIA), vodohospodářských studií. Geologický a hydrogeologický průzkum a průzkum znečištění půdy a vody, ekologický monitoring, supervize ekologických projektů, aplikovaný výzkum rozvoje metod a postupů při ochraně životního prostředí, soudní znalectví. Akreditovaná enviromentální laboratoř, zaměřená na analýzu pitných a odpadních vod, analýzy a kategorizaci odpadních materiálů, radiologické a mikrobiologické rozbory.


e-mail ARTPEGEO, s.r.o. - geologické a hydrogeologické práce: inženýrskogeologické, hydrogeologické a radonové průzkumy, hydrogeologické vyjádření a posudky, čerpací zkoušky, vrtané studny, jádrové vrty, zatěžovací zkoušky...

e-mail GEOTEC-GS, a.s. - průzkumná a konzultační firma zaměřená na provádění a vyhodnocování všech typů inženýrskogeologických a geotechnických prací (např. liniové stavby - železnice, silnice, dálnice; bytová výstavba; občanská vybavenost; kolektory; stabilita území - výpočty, návrhy sanace; studie území), průzkumy pro podzemní stavby, monitoring při stavebních pracech; pedologické průzkumy, projektování geotechnických konstrukcí (např. gabionové zdi). Činnost v oblasti Prahy a středočeského regionu. Společnost je certifikována podle ISO 9001.


e-mail GESTEC, s.r.o. - geologie, hydrogeologie, studny, vrty, zemní práce minibagrem-výkopy, přípojky, základy menších staveb.


e-mail HAMPL RICHARD, MGR. - geologické a ekologické práce: hydrogeologická vyjádření a posudky, stavebně-geologické průzkumy, ekologické audity, čerpací zkoušky...


e-mail CHEMCOMEX PRAHA, a.s. - hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum, vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla, kompletní dokumentace pro stavební povolení studní včetně činnosti prováděné hornickým způsobem.


e-mail  MUCHA JOSEF - RDM SERVIS - radonový průzkum - měření radonu na stavebních pozemcích, v interiérech objektů. Průzkumné práce v oblasti inženýrské geologie.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - STŘEDOČESKÝ KRAJ


e-mail GEOLOGICKÁ SLUŽBA, s.r.o. - specializace na geologický a hydrogeologický průzkum, inženýrskou geologii a geotechniku. Navrhují zakládání staveb a vodní díla (kopané a vrtané studny, ČOV). Řeší problémy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí (měření radonu, geopatogenní zóny, Feng-Shui).


e-mail GEOTREND, s.r.o. - komplexní geologický, geofyzikální a geotechnický průzkum (inženýrská geologie, geotechnika, hydrogeologie, ložisková geologie), měření radonu.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail HÁJKOVÁ HELENA, MGR., KOLAŘÍK VLADIMÍR, MGR. - 2G-SDRUŽENÍ - měření radonu, inženýrskogeologické průzkumy, hydrogeologie, trubní studny.


e-mail HYDROGEOLOGIE CHRUDIM s.r.o. - specializace na vyhledávání a ochrana vodních zdrojů, sanace a dekontaminace, likvidace odpadů, tepelná čerpadla.


e-mail ŠAFÁŘ FRANTIŠEK, RNDr. - STAVEBNĚ-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM - inženýrská geologie: projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb, geologický průzkum sesuvných území a návrh sanace. Environmentální geologie: tj. zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí. Radonový průzkum stavebních pozemků.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


e-mail AQUATEST, a.s. - regionální hydrogeologický průzkum, hydrologický monitoring, modelování pro optimalizaci vodárenského využíváni vodních zdrojů, hydraulické modelování, výpočty zásob a návrhy optimálního jímání, projektování jímacích a pozorovacích objektů - studny, vrty, návrhy pásem hygienické ochrany, vyhodnocení vlivu změny vodního režimu na životní prostředí.


e-mail HAMPL RICHARD, MGR. - geologické a ekologické práce: hydrogeologická vyjádření a posudky, stavebně-geologické průzkumy, ekologické audity, čerpací zkoušky...


e-mail RICHTER PAVEL, ING., PH.D. - měření radonu a stanovení radonového indexu pozemku. Zpracování průkazu energetické náročnosti budov, energetických auditů, výpočty tepelných ztrát budov, návrhy zdrojů tepla, tepelných čerpadel a solární ohřev vody. Výpočet poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - LIBERECKÝ KRAJGEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - ÚSTECKÝ KRAJ


e-mail GAJDOŠ PAVEL, ING. - GEOLOGICKÉ PRÁCE - provádí inženýrskogeologické průzkumy, hydrogeologické práce, geologické dozory na stavbách a geologické poradenství.


e-mail KOPÁČ ZBYNĚK - MĚŘENÍ RADONU - měření radonu: stanovení radonového indexu pozemku, měření objemové aktivity radonu a jeho dceřiných produktů v objektech. Tato měření slouží jako jeden z podkladů k vydání stavebního povolení.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - KARLOVARSKÝ KRAJ


e-mail VRT-KV s.r.o. - Realizace vrtaných studní včetně vyhledání zdroje vody včetně všech podkladů pro vodoprávní řízení. Zajistí hydrogeologické posudky, projekty, závěrečné zprávy pro vrty a vrtané studny i stavebně projekční dokumentaci pro studny. Vrty pro tepelná čerpadla a průzkumné vrty pro geologický průzkum.


e-mail ŠTĚŘÍK MARTIN, MGR. - GP SDRUŽENÍ PRO GEOLOGII - geologický průzkum, geologické práce, ložisková geologie - výpočty zásob, surovinové studie, hydrogeologický průzkum - studny, zdroje podzemní vody, ochranná pásma, inženýrská geologie -průzkum pro všechny typy staveb, klasifikace zemin a hornin, kontrola hutnění, řešení stability svahů, ochrana životního prostředí, ekologie - průzkum kontaminace půd, podzemních i povrchových vod, sanace zemin a vod, monitoring, analýzy rizikových faktorů.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - PLZEŇSKÝ KRAJ


e-mail MUCHA JOSEF - RDM SERVIS - radonový průzkum - měření radonu na stavebních pozemcích, v interierech objektů. Průzkumné práce v oblasti inženýrské geologie.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - JIHOČESKÝ KRAJ


e-mail MAJER DAVID - MĚŘENÍ RADONU RADONLINE - měření radonu na pozemcích pro stavební povolení či v budovách pro kolaudaci a rekonstrukci. Provádí návrhy protiradonových opatření.


e-mail PUNDA JOSEF - MĚŘENÍ RADONU A PORADENSKÁ ČINNOST - měření a stanovení radonového indexu pozemku jako podklad k protiradonovým opatřením v projektu nových staveb. Měření radonu v interierech objektů. Poradenství a konzultace ohledně radonové problematiky, návrhy řešení a postupy pro zabezpečení proti radonu.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - VYSOČINA KRAJ


e-mail ENVIRO EKOANALYTIKA, s.r.o. - působení v oblastech geologicko-průzkumných činností, ověřování kontaminace geoprostředí, posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí, sanace zemin a podzemních vod, rekultivace skládek, krajinářské úpravy a další činnosti v příbuzných oborech.


e-mail POKORNÁ VLADIMÍRA, MGR. - VP-RADON - měření radonu v půdě a v místnostech.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail DRILLING TRADE, s.r.o. - geologie, geologický, hydrogeologický průzkum, vrty, vrtné práce, studny, vrtaná studna, čištění studní, projektování, vodohospodářské projekty, tepelná čerpadla, posudky, stavební povolení.


e-mail GHE, a.s. - komplexní služby v oblasti životního prostředí v oborech inženýrská geologie a geotechnika, hydrogeologie, konzultační služby, sanace zemin a podzemní vody a environmentálního outsourcingu.


e-mail GHE, a.s. - komplexní služby v oblasti životního prostředí v oborech inženýrská geologie a geotechnika, hydrogeologie, konzultační služby, sanace zemin a podzemní vody a environmentálního outsourcingu.


e-mail KREJČÍ ELIŠKA, ING. - geologické a vodohospodářské práce v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, projekční činnosti, provádění průzkumů pro budování vrtaných studní včetně vyhledání zdroje vody, vsakování srážkových vod a vod z DČOV, odvodnění staveb, znečištění vody, monitorování podzemních vod (vzorkování, odběry vody), měření radonu. Zpracováváme odborné posudky, vyjádření, projektové dokumentace související s geologií a vodními stavbami (studny, domovní čistírny odpadních vod, tepelná čerpadla).


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail GEOTEC-GS, a.s. - průzkumná a konzultační firma zaměřená na provádění a vyhodnocování všech typů inženýrskogeologických a geotechnických prací (např. liniové stavby - železnice, silnice, dálnice; bytová výstavba; občanská vybavenost; kolektory; stabilita území - výpočty, návrhy sanace; studie území), pedologické průzkumy a projektování geotechnických konstrukcí (např. gabionové zdi). Činnost v regionu severomoravském a jihomoravském. Společnost je certifikována podle ISO 9001.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - ZLÍNSKÝ KRAJ


e-mail ARCHGEO, s.r.o. - měření radonu - stanovení radonového indexu pozemku pro vydání stavebního povolení a v budovách ke kolaudačnímu řízení.


GEOLOGICKÉ PRÁCE, MĚŘENÍ RADONU, VRTÁNÍ STUDNÍ - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail GEOPARTNER, s.r.o. - měření radonu na pozemcích za účelem získaní stav. povolení. Geodetická kancelář - vyhotovení geometrických plánů, vytýčení pozemků, podklady pro projekty, výškopis a polohopis a další práce moderní geodetické kanceláře. Koupelnové studio dle katalogového vybavení.


e-mail GEOTEST BRNO, a.s. - služby v oboru geologických a sanačních prací pro ochranu životního prostředí, geotechnického a hydrogeologického průzkumu.


e-mail GEOSTAR, s.r.o. - inženýrskogeologický a geotechnický průzkum, geotechnické posudky a výpočty, laboratorní zkoušky mechaniky zemin, průzkumné a hydrogeologické vrty, zatěžovací zkoušky pilot, návrhy a posouzení základových konstrukcí všech typů staveb, dynamická penetrace, kontrolní zkoušky pro zemní práce na dopravních stavbách.


e-mail HIG GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. - provádí inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, hydroekologická sledování, komunální hydrogeologii, hydrogeologická posouzení vlivů na životní prostředí, agresivitu vod, penetraci a jiná geotechnická stanovení, měření radonu jak půdní, tak ve vnitřním prostředí budov. Provádí čerpací zkoušky a budování vodních zdrojů.


e-mail VALÁŠEK JIŘÍ, DR. - nabídka služeb měření radioaktivity. Měření radioaktivity stavebních materiálů, měření radioaktivity odpadů, měření radonu, měření dávkového příkonu, poradenství.

©Copyright MR 1999-2010   TOPlist