ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, PORADCI, ODHADCI NEMOVITOSTÍ

stavebnictví a reality on line

odrážka

PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍPORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - PRAHA


e-mail BUKOVSKÝ LADISLAV, ING. - ZNALECKÁ A EXPERTNÍ KANCELÁŘ - znalecká a expertní kancelář. Kvalita, vady, poruchy, havárie, opravy a rekonstrukce staveb, služby pro stavebníky. Sdružuje soudní znalce, autorizované inženýry a techniky činné ve výstavbě, osoby certifikované pro nedestruktivní zkoušení staveb a další odborníky. Spolupracovníci - soudní znalci, statici, specialisté v oborech stavebních materiálů, tepelné techniky, techniky prostředí, mikrobiologie, hygieny, koroze, dále advokáti, patentoví zástupci, daňoví poradci, geologové a geofyzici, archeologové, umělečtí historici, restaurátoři a další. Spolupracuje s certifikačními orgány a autorizovanými osobami.


e-mail DARA, ZNALECKÁ KANCELÁŘ, s.r.o. - znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti. Provádí oceňování pro účely: transformace obchodních společností, nepeněžitých vkladů majetku do základního kapitálu, nákupu a prodeje, soudních sporů, daňové a hypoteční úvěry. Oceňování celého spektra majetku - podniky, finanční investice (cenné papíry), finanční majetek, nehmotný majetek (ochranné známky, patenty, licence, know-how, goodwill, obchodní jméno, obchodní známka), movitý majetek, motorová vozidla, technologické celky, nemovitý majetek, věcná břemena a další. Znalecké oprávnění také pro obor oceňování škod a rozpočty a kalkulace.


e-mail HEJNALOVÁ JANA, ING. - AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR - autorizovaný inspektor v rámci zkráceného stavebního řízení vydá po kontrole projektové dokumentace a příslušných zákonem stanovených potřebných dokladů certifikát, který nahrazuje stavební povolení. Pro vydání certifikátu je nutné, aby stavebník byl na stavbu řádně připraven podle ustanovení nového Stavebního zákona. Znamená to zejména pravomocné územní řízení, vyřízení všech námitek k projektové dokumentaci a doložení všech náležitosti.


e-mail HLÁSNÝ PETR, ING. CSc. - znalecké posudky - ceny a odhady nemovitostí, znalecké posudky - vady a poruchy staveb, prohlášení vlastníka rozdělení nemovitostí na ideální podíly, poradenská činnost.


e-mail KALOUS JOSEF, ING. - soudní znalec v oboru ekonomika, oceňování nemovitostí. Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb. Znalecké posudky, oceňování nemovitostí. Projekce ve výstavbě - obor ÚT.


e-mail KULÍK MILAN, ING. - management stavebních nákladů, cenové poradenství ve stavebnictví, organizace výběrových řízení, stavební rozpočty.


e-mail MARKOVSKÁ IVANA, ING. - soudní znalec v oboru ekonomika, oceňování nemovitostí. Znalecké posudky staveb obytných, průmyslových a zemědělských. Inženýrská činnost ve výstavbě.


e-mail PAVLÁT JOSEF, ING. - SOUDNÍ ZNALEC - znalecká a expertní kancelář. Oceňování nemovitostí, odhady cen nemovitostí. Znalecké posudky - kvalita, vady a poruchy staveb. Znalecká kancelář má několik odborníků z oborů stavebnictví, ekonomiky, oceňování nemovitostí a odhadu cen nemovitostí. Působnost po celém území ČR.


e-mail ÚRS PRAHA, a.s. - komplexní služby v oblasti oceňování stavební produkce pro stavební, projektové a investorské organizace, obecní a stavební úřady, soudní znalce atd. Znalecká činnost v oblasti oceňování stavební produkce, odhadech nemovitostí a oceňování podniků.


e-mail XP INVEST s.r.o. - zpracovává expresní odhady nemovitostí i znalecké posudky o cenách nemovitostí.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - STŘEDOČESKÝ KRAJ


e-mail DRÁBEK ANTONÍN - provádí činnosti technického dozoru pro veřejný i privátní sektor u staveb velkého rozsahu i rodinné domy. Dozoruje jak stavbu novostaveb, tak i rekonstrukce.


e-mail HLÁSNÝ PETR, ING. CSc. - znalecké posudky - ceny a odhady nemovitostí, znalecké posudky - vady a poruchy staveb, prohlášení vlastníka rozdělení nemovitostí na ideální podíly, poradenská činnost.


e-mail SCHNURPFEIL PETR - odhady nemovitostí, stavební dozor (autorizovaný stavitel oboru pozemní stavby).


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - PARDUBICKÝ KRAJ


e-mail HRNČÁL FRANTIŠEK, ING. - stanovení tržních cen podniků a nemovitostí (soudní znalec), organizační a ekonomický poradce ve stavebnictví.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ


e-mail HÁLEK, HORÁK & PARTNEŘI - ZNALECKÁ A OCEŇOVACÍ KANCELÁŘ - oceňování nemovitostí, oceňování strojů, přístrojů a technologických celků, posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a strojních zařízení, posuzování stavu stavebních a dopravních strojů a zařízení, zemědělské techniky a zařízení a výpočetní techniky, oceňování podniku jako celku.


e-mail NOSEK IGOR - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ - soudní znalec. Odhady nemovitostí, znalecké posudky, expertízy, poruchy staveb, posuzování provádění staveb, realitní činnost, rozpočty.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - LIBERECKÝ KRAJPORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - ÚSTECKÝ KRAJ


e-mail DRAXLOVÁ ŠÁRKA, ING. - soudní znalec ustanovený krajským soudem v Ústí nad Labem. Zjišťuje vady na stavbách. Projektování, rekonstrukce starších objektů, poradenství při odstraňování vlhkosti v objektech.


e-mail BILSKÝ JAROSLAV - TIS-BI - soudní znalec v oboru: plynová zařízení, kotle, tlakové nádoby.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - KARLOVARSKÝ KRAJ


e-mail KONOPÍK JAN, ING. - diagnostika dřevěných konstrukcí stavebně technické, mykologické a znalecké posudky konzultační činnost v oblasti ochrany dřeva. Působnost - celá ČR.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - PLZEŇSKÝ KRAJ


e-mail HOSKOVEC TOMÁŠ, ING. - TH REAL - realitní a znalecká kancelář. Soudní znalec v oborech stavebnictví a ekonomika. Ceny a odhady nemovitostí. Posuzování kvality stavebních prací. Posuzování a řešení vad a poruch staveb. Specializace na sanace vlhkých staveb. Působnost celá ČR.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - JIHOČESKÝ KRAJPORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - VYSOČINA KRAJ


e-mail DOSTÁL TOMÁŠ, ING. - - oceňování, odhady nemovitostí.


e-mail ŠŤASTNÝ JIŘÍ, ING. - znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Ocenění hal, budov (administrativních, průmyslových, zemědělských atd.), inženýrských staveb, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, vedlejších staveb, garáží, studní, venkovních úprav, kulturních památek, bytů a nebytových prostor, nedokončených staveb, stavebních pozemků, zemědělských i ostatních pozemků a trvalých porostů.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ


e-mail NOVÁK LUBOŠ, ING. - soudní znalec - obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, obor stavebnictví, stavby obytné a průmyslové.


e-mail PAWLICZEK BOLESLAV, ING. - TECHNICKO-INŽENÝRSKÁ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ - znalecké posudky, oceňování věci movitých, nemovitých, strojů a zařízení. Znalecké posudky, posuzování stavu, poruch a poškození.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - OLOMOUCKÝ KRAJ


e-mail KOŘENEK MAREK, ING. - soudní znalec v oborech ekonomika, odvětví: ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví: stavby obytné a průmyslové. Zpracovává znalecké posudky, ocenění nemovitostí, tržní ocenění či jiné odhady nemovitostí pro státní a soukromé instituce (soudy, Policii české republiky, orgány státní správy, fyzické a právnické osoby, banky, stavební spořitelny, finanční úřady, atd.). Oceňuje nemovitý majetek, pozemky, rodinné domy, byty, bytové domy, chalupy, komerční objekty, výrobní haly, průmyslové areály nejen v Olomouckém kraji, ale i v rámci České republiky.


e-mail NEZHYBA JIŘÍ - znalec v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí. Nabízí vyhotovení znaleckých posudků pro převod nemovitostí, zástavní právo, věcná břemena, hypoteční úvěry, tržní oceňování.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - ZLÍNSKÝ KRAJ

e-mail ŠAFAŘÍK JAROMÍR, ING. - SOUDNÍ ZNALEC NEMOVITOSTÍ - vyhotovení znaleckých posudků pro oceňování všech druhů nemovitostí - rodinné domy, byty, průmyslové budovy, garáže, rekreační chaty, pozemky a další nemovitosti podle potřeb klienta.


PORADCI, ZNALCI V OBORU STAVEBNICTVÍ, ODHADCI NEMOVITOSTÍ - JIHOMORAVSKÝ KRAJ


e-mail BESTEX, s.r.o. - stavebně technické průzkumy konstrukcí - odběry vzorků, laboratorní rozbory vzorků, stanovení fyzikálně mechanických charakteristik materiálů. Zaměření a dokumentovaní stavu konstrukcí a objektů - komplexní stavební expertizy konstrukcí, posudky konstrukcí v oboru stavebnictví, průzkumy objektů a konstrukcí, statické přepočty, návrhy opatření, statické expertizy, posouzení vad a poruch, návrhy sanací stavebních konstrukcí, projekty sanací. Výpočty zatížitelnosti konstrukcí a mostů. Projekční činnost v oblasti stavebnictví. Komplexní inženýrská činnost. Prováděcí činnost (pozemní, průmyslové a inženýrské stavby), činnost generálního dodavatele - sanace a zesilování konstrukcí, provádění rekonstrukcí, práce ve výškách horolezeckou technikou, hydrodemolice vysokotlakým vodním paprskem, zednické, údržbářské a elektroinstalační práce. Systém sledování kvality prováděných prací, návrhy systémů sledování jakosti stavebních prací, provádění kontrolní činnosti. Soudně znalecká činnost.


e-mail BRADÁČ ALBERT, PROF. ING. DRSC. - ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Soudní znalec v oborech: ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, doprava - technické posudky o příčinách silničních nehod, fotogrammetrie - analýza fotografií dopravních nehod. Poradenství a expertizní činnost v oborech: oceňování nemovitostí, analýza silničních nehod. Šéfredaktor časopisu "Soudní inženýrství", autor knih: "Rádce majitele nemovitosti", "Nemovitosti", "Teorie oceňování nemovitostí", "Úřední oceňování majetku". Obsahy uvedených knih - viz WWW stránky. Program pro oceňování nemovitostí. Poradenství a expertizní činnost v oboru "Oceňování nemovitostí a podniků".


e-mail ČECH PETR, ING. - soudní znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a koncesovaný odhadce nemovitostí. Expert certifikovaný certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.


e-mail OŠLEJŠEK JIŘÍ, ING. MBA - SOUDNÍ ZNALEC V OBORU OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STAVEBNICTVÍ - soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí a stavebnictví certifikovaný certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.


e-mail STATIKUM, s.r.o. - znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti pro obory Stavebnictví (Technický stav konstrukcí pozemního stavitelství staveb obytných, průmyslových, občanské vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, ocelových a dřevených konstrukcí) a Ekonomika (ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady podniků).


e-mail ŠPIČÁK JAROMÍR, ING. - SOUDNÍ ZNALEC - soudní znalec pro plynová zařízení v oboru energetika a plynárenství (pro zemní plyn, LPG a pod.). Znalecké posudky, poradenství - bezpečnostní poradce pro ADR a RID ( přeprava nebezpečných věcí po silnici a železnici). Revizní a zkušební technik plynových PZ zařízení pro topné plyny a technické plyny a tlakových zařízení (TNS a nádob k dopravě plynů). Školení a dokumentace - osoba odborně způsobilá pro oblast bezpečnost práce BOZP a požární ochrana PO dle zákona č. 133/1985 Sb. a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a jedy. Ochrana před výbuchem ATEX dle NV č. 406/2004 Sb.

©Copyright MR 1999-2013   TOPlist